स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

श्री मनीष गर्ग
संयुक्त सचिव
दूरभाष: +९१-११-२३३८६२३२
ई-मेल: maneesh[dot]garg[at]nic[dot]in
२१७-सी, शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110001